Attention ! Audio Lingua a changé d'adresse.

Dès le mois de septembre, le site ne répondra plus à l'adresse https://audio-lingua.eu

Pensez à changer l'adresse des intégrations de ressources par https://audio-lingua.ac-versailles.fr

Kijan sa ka maché?

par Jeffrey (Kréyolis, Lapwent)

Kijan sévi èvè Audio-Lingua ?

Ou ké touvé asi Audio-Lingua, kontèl dokiman an lang alman. Pou ou rivé la, ay si ribrik « Alman » dèpi paj-douvan a sit-la.
Avè nenpòt ki paj, ou pé sèvi avè on zouti a wouchach ki k’ay lwen osi (chwa a lang-la, nivo-la, tan a arèjistrèman-la, laj a moun-la ki ka palé la oben si sé on misyé oben on madanm) pou touvé dokiman-kouté ki ka entérésé-w piplis.
Ou pé fè on wouchach a dokiman, vitman-présé, dyèktèman èvè on mo fondal ou ka chwazi. Ou pé ay pli lwen ankò an wouchach-la si ou mèt lang-la é nivo-la. Wouchach-la ka fèt adan tout kad a tèks ki ni on lyannaj avè dokiman-la ( dèskripsyon a fichyé mp3 la, tit-la, non a lotè-la, dèskripsyon a lotè-la)

Kijan pou kouté é sèvi èvè sé dokiman-la ?

 • Asi sit-la menm é lè ou ka chèchè dokiman : :
  • Ou pé kouté dyèktèman sé fichyé mp3-la » la asi paj-la, si ou kliké asi bouton a lèkti-la. Kon pou tout lèktè, ou pé fè on kanpo, viré-dèyè oben vansé-douvan.
  • Ou pé téléchawjé chak sé fichyé-la (pou sèvi èvè yo andidan lékòl), si ou kliké asi flèch-la (klik-dwèt a sourit-la, aprésa anrèjistré-y asi owdinatè-la.. oben avè Firefox « enregistrer la clibe du lien sous …»)
 • Pran on labònman a « RSS-podcast » asi sit-lasa : :
  • Ou ké pé a moman-lasa téléchawjé dyèktèman fap fap é kouté sé fichyé-la kontèl asi Itunes oben asi on lèktè a « RSS-Poscast »

Pou konnèt ankijan ou dwèt sèvi avè sé fichyé-la, jété-zyé asi kad légal la.

Pou konnèt kijan Audio-Lingua ka maché konyéla, ay an bout a awitk-la.

Kijan pou touvé « RSS-podcast » ou vlé la ?

 • Alé asi pas a lang-la ou vlé kouté la.
  Pou ègzanp, pou ou pran labònman a mp3 nèf an Anglé, ay asi paj Anglé , é la ou ké vwè sé bouton-la ki anba la. Kliké asi senbòl-la pou chwazi modèl labònman a-w:
  • Itunes

   : Pou pran on labònman avè Itunes.

  • RSS

   : Pou on labònman avè RSS ( URL-la ou pé pran-y pou kolé-y adan agrégatè a RSS oben a podcast la ou pisimé la.)

  • netvibes

   : Pou pran on labònman avè Netvibes.

  • google

   : Pou pran on labònman avè Google (iGoogle oben google Reader).

Sa posib osi pran labònman pou on lang silon on nivo ou chwazi vou menm a-w :

Nou dakò : Lè ou ka pran on labònman podcast sé pou hak, pa ni a péyé.!

Audio-lingua ka pwopozé ontralé fonksyon nèf dèpi janvyé 2012

Kréyasyon a on lis a sa ou pisimé voumenm fè

Ou pé kréyé on lis a fichyé ou pisimé é ou pé fè konsidiré on pannyé a fichyé ki ka entérésé-w. Kidonk, ou pé chwazi fichyé a-w silon on tèm, atètipo. Aprésa ou pé téléchawjé sé menm fichyé -lasa..

Pou ou pé rivé fè sa, fò ou anrègistré-w asi sit-la pou yo sav kimoun ou yé.. Aprésa, kliké asi kè-la (avè kwa vèw), ki adwat a tit-la. Si ou ka mèt fichyé-lasa an favori a-w (avè onsèl klik) koulè a kè-la ka chanjé. Konvwè i té gri, i ka vin wouj. Konsa, ou ké vwè chakfwa ou ké gadé-y, si on fichyé ja adan favori a-w oben si i pa adan.

Pou vwè lis a favori a-w, sèlbiten pou fè sé kliké asi « Sa an pisimé » adan mèni-la. (ou pé fè sa yenki lèwvwè ou konnèkté).

Ankijan pou fè lenskripsyon a-w asi sit-la ?

 Pou komansé, fò ou enskri-w asi sit-la. Ou ni pou fè sa onsèl fwa. Pou ou touvé paj-la pou enskri-w la, kliké asi, "Sa an pisimé" adan mèni-la adwat.

 Aprésa, fò ou konnèkté-w (= maké login a-w) avè mo-d-pas a-w é lidantifyan a-w.

Podcast a sa ou pisimé

Aprésa, Audio-lingua ka kréyé san ou fè ayen anplis, podcast a fichyé ou pisimé. Kidonk, ou ké pé ba kolèg a-w oben zélèv a-w lyann-la pou yo pé pran on labònman asi lis a podcast-la ou kréyé la. Lè ou ka mèt on fichyé anplis adan lis a sa ou pisimé, abonné a-w ka wousouvwè-y anmenmjan la.

Sa ki pli bèl ankò, ou pé chwazi si ou vlé, bay lyann a tout fichyé ou pisimé oben chwazi yenki lis a fichyé a-w ki ni on larèl avè on nivo ou désidé..Kontèl, ou pé voyé ba zélèv a-w ki ka komansé yenki fichyé a nivo A1…

Si ou ka sèvi èvè lyann a fichyé ou pisimé yenki pou voumenm a-w, sa ké pèwmèt vou téléchawjé fichyé a-w avè zouti a podcasting ki asi owdinatè a-w oben tablèt a-w.

Mèt sé fichyé-la dyèktèman asi paj a si ta-w gras a on lèktè ki ka mèt dokiman-la ondòt koté

Kon avan, pou chak fichyé, ou ké touvé, URL a dokiman pou fè lyann asi sé fichyé-la. Ou ké pé ba on dòt moun li oben mété-y asi sit a-w oben blog a-w

Sa ki nèf, sé on lèktè ki ka mèt dokiman-la ondòt koté. Anba a lign « URL a dokiman-lasa »..., ou ké vwè lin-la « pou mété dokiman-la ondòt koté ».
Lè ou ké kliké asi lin-lasa, on kòd ou ké kopyé é lagliyé asi blog a-w oben sit a-w ké parèt, pou pèwmèt sa i k’ay asi yo, li sé fichyé-la dyèktèman asi paj a-w.
Toutfwazékant, sa pa posib téléchawjé dokiman-la asi dèpi sit a-w dyèktèman ( viré-gadé kad légal a sit-la)

On zouti pou chèchè pli fò ki avan

Adan vèwsyon-avan-la, pa té ni mwayen fè on wouchach a on mo ki té ni mwens ki 4 lèt. Nou korijé sa adan vèwsyon nèf la. Wouchach a zòt dwètèt pli bon.

Anplisdisa, adan wouchach a nenpòt ki mo-fondal, nou mèt sé nivo-la anplis. Kifè, ni mwayen chèchè on tèm silon nivo-la adan lang-la.

Bouton rézo-sosyo

Plizyè bouton rézo-sosyo ka pèwmèt bokanté vitman-présé on dokiman avè moun ka suiv zòt é ki kontan sa zòt ka fè.

Ou pé suiv nouvèl a Audio-Lingua asi paj Facebook a-y oben asi twitter..
 http://twitter.com/#!/audio_lingua/
 http://www.facebook.com/audiolingua

Sa ki pa chanjé

 Audio-lingua sé on sit a bokantaj é toutmoun pé bay grennsèl a yo toujou. Rédé-nou mèt plis biten asi sit-la é voyé anrèjistrèman a zòt ban nou.
 Ou pé voté pou lanrèjistrèman ou pisimé toujou. Silon vòt a-w, yo ké parèt asi paj-douvan a sit-la.

Audio-Lingua