Thomas (Glasgow, Scotland)

Thomas is a pupil in Scotland.